Turizam, ugostiteljstvo

Cabin stewardess/steward on Cruise ship Stalni radni odnos